Informace o zpracovaní osobních údajů

které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR); a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

CENTRUM-ZATEPLENÍ s.r.o., Všechovice 212, IČO: 06423833, jako správce osobních údajů (dále jen jako správce), zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli vyplněním formuláře na webových stránkách e-shopu centrum-zatepleni.cz. Právním základem zpracování je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné:

 • pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (dle účetních a daňových předpisů).

Účelem zpracování Vašich osobních údajů:

 • je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy
 • plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Správce nevyužívá Vaše kontaktní osobní údaje k rozesílání obchodních sdělení. Svým zákazníkům, ani jiným osobám, správce nezasílá obchodní sdělení.

Ze strany správce nedochází k profilování, ani automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • datové schránky: u5o5qu
 • emailem na adrese: info@centrum-zatepleni.cz
 • poštou na adrese: CENTRUM-ZATEPLENÍ s.r.o., Všechovice 212, 753 53 Všechovice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem:

 • uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů
 • a dalších práv podle Nařízení GDPR.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Osobní údaje zpracovává správce. Pro účely:

 1. dodání zboží na adresu kupujícího, předává správce osobní údaje subjektu svým smluvním dodavatelům zboží (zpracovatelům ve smyslu Nařízení GDPR),
 2. fakturace a splnění zákonné povinnosti vedení účetnictví, předává správce osobní údaje subjektu externí účetní (zpracovatel ve smyslu Nařízení GDPR).

Doba zpracování osobních údajů je dána splněním účelu smlouvy, zákonnými požadavky na záruční lhůty a dále zákonnými lhůtami danými příslušnými právními předpisy, zejména právními předpisy upravujícími daňové povinnosti a vedení účetnictví.

 

Naše tipy
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat