Obchodní podmínky - pro podnikatele

obchodní společnosti

CENTRUM-ZATEPLENÍ s.r.o.

se sídlem Všechovice 212

identifikační číslo: 06423833

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71880

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.centrum-zatepleni.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu centrum-zatepleni.cz umístěného na internetové adrese centrum-zatepleni.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

   obchodní společností CENTRUM-ZATEPLENÍ s.r.o., se sídlem Všechovice 212

   identifikační číslo: 06423833

   zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71880

   jako prodávajícím

   a podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou

   jako kupujícím
  2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující, při jakékoliv jejich změně, povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo na mimořádnou změnu ceny zboží, pokud dojde k nečekanému navýšení cen u dodavatelů nebo zásadní změně na trhu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České Republiky. Při vývozu zboží do států EU se řeší dopravné individuálně.
  4. Pro objednávání zboží vloží kupující vybrané zboží do košíku a pro úspěšné dokončení objednávky vyplní nezbytné informace ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží,
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží v případě osobního odběru; v případě doručení zboží přímým závozem od dodavatele, je ve formuláři přednastavena cena za dopravu 0,- Kč. Cena dopravného se v tomto případě určuje individuálně po přijetí objednávky prodávajícím, dle množství a charakteru objednaného zboží. O výši ceny dopravného bude kupující prodávajícím informován (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí automaticky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká konečným odsouhlasením celkové výše ceny objednávky, včetně dopravy, oběma smluvními stranami.
  8. Kupující může objednávku stornovat písemně, zasláním na adresu elektronické pošty prodávajícího info@centrum-zatepleni.cz, nejpozději do okamžiku vystavení faktury prodávajícím, zpravidla 1-2 pracovní dny.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu pouze:
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
   • 2301289652/2010 vedený u Fio banky (dále jen „účet prodávajícího“).
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.1 obchodních podmínek, ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou zašle kupujícímu elektronicky na email. Na základě této faktury kupující uhradí kupní cenu před dodáním zboží. Ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  8. Prodávající přijímá pouze platby bezhotovostní, převodem na účet uvedený v bodě 4.1 těchto obchodních podmínek.
  9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet, ze kterého byly peněžní prostředky poukázány nebo na jiný účet, který prodávající kupujícímu sdělí.
  2. Dále je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 1 den.
  3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
  4. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Dle výše uvedeného ustanovení, kupující nemůže odstoupit od smlouvy, týkající se:
   • veškerých izolačních materiálů
   • fasádních omítek, barev a nátěrů
   • ostatních materiálů, které jsou vyráběny a dodávány podle požadavků kupujícího a jsou považovány za zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nebo elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  8. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud není dohodnuto jinak. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze oprávněná Přesnou částku za dopravu sdělí prodávající kupujícímu obratem po objednání. Konečnou cenu včetně dopravy potvrdí kupující prodávajícímu po jejím sdělení. Podle kombinace materiálů a jeho objemu může být prodávajícím stanovena doprava zdarma. Objednávka se stává závaznou po odsouhlasení způsobu dopravy a její ceny oběma smluvními stranami.
  2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a tuto skutečnost uvést do dodacího listu a potvrdit svým podpisem. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6. Po převzetí zboží od přepravce, prodávající kupujícímu doporučuje zkontrolovat převzaté zboží a v případě jakéhokoli poškození zboží to neprodleně oznámit prodávajícímu.
  7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, bez zbytečného odkladu od zjištění vady, na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Dopravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s reklamací, zejména nákladů na dopravu zboží.
  6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do tří (3) dnů. Obratem prodávající kupujícímu oznámí v písemné formě, elektronicky na emailovou adresu kupujícího, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Není-li to možné, oznámí prodávající kupujícímu informace uvedené v předešlé větě, telefonicky nebo písemně na adresu kupujícího. Momentem uplatnění reklamace je okamžik, kdy se o reklamaci prodávající dozvěděl. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího písemně, elektronicky na emailovou adresu kupujícího, popř. písemně na adresu kupujícího. Po vyřízení reklamace hradí dopravu opraveného, popř. nového, zboží zpět kupujícímu prodávající.
  7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad prodejem zboží.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. V případě neexistence volby práva se použije ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a znění obchodních podmínek jsou kupujícímu zaslány v emailu, který je systémem vygenerován jako potvrzení o přijetí objednávky eshopu.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího:
   • adresa pro doručování: CENTRUM-ZATEPLENÍ s.r.o., Všechovice 212, 753 53 Všechovice
   • adresa elektronické pošty: info@centrum-zatepleni.cz
   • telefon: +420 773 687 037.

 Ve Všechovicích dne 1.11.2018.

Archiv
Specialista na zateplení

Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.


Můžete nám důvěřovat